top of page

Algemene voorwaarden

 

 

1. Voorwaarden

De diensten van Studio Manou worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Studio Manou. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, uitgezonderd een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen Studio Manou en de opdrachtgever.

2. Ontwerptermijn

Studio Manou en de opdrachtgever bepalen in overleg het aantal werkdagen dat gerekend wordt voor een eerste versie van het ontwerp. Deze leveringstermijn gaat in nadat de opdrachtgever Studio Manou volledig en eenduidig gebrieft heeft. 

3. Planningswijziging

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed. Indien de partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht worden bevestigd.

4. Informatie

De opdrachtgever verstrekt Studio Manou tijdig alle inlichtingen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 

5. Geheimhouding

Studio Manou beschermt de informatie die wordt verstrekt tijdens de briefing en de opdracht.

 

6. Correctieronde

In de offerteprijs is altijd een correctieronde inbegrepen (voor logo’s twee correctierondes) tenzij anders overeengekomen. Toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de initiële briefing op het vlak van inhoud of stijl zullen worden aangerekend aan het standaard uurtarief.

 

7. Goedkeuring

Elk ontwerp dient schriftelijk, via mail, door de contactpersoon goedgekeurd te worden. Studio Manou geeft een ontwerp niet vrij voor productie, publicatie of gebruik zonder deze goedkeuring door de opdrachtgever. Indien bij een laattijdige goedkeuring het ontwerp niet tijdig geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt kan worden, valt dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

8. Proefversies

De proef- en naleesversies van een ontwerp zullen als proef digitaal in een .pdf- of .jpg-bestandsformaat ter controle op inhoud en vorm doorgestuurd worden naar de contactpersoon. Deze proefbestanden mogen in geen geval gebruikt worden voor publicatie, productie of andere doeleinden.

 

9. Drukproef

Indien de opdrachtgever een drukproef of -test vraagt zijn deze kosten altijd voor de opdrachtgever.

 

10. Aangeleverd materiaal

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeleverd materiaal dat Studio Manou in een ontwerp dient te gebruiken. Technische of visuele onvolkomenheden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Studio Manou. Studio Manou engageert zich om een basiscontrole van het aangeleverd materiaal te doen. Studio Manou brengt de opdrachtgever op de hoogte indien uit de basiscontrole blijkt aangeleverd materiaal ongeschikt voor gebruik is. Indien de opdrachtgever Studio Manou vraagt aanpassingen te doen aan aangeleverd materiaal om het geschikt te maken voor gebruik, zal hiervoor het standaarduurtarief worden aangerekend.

 

11. Digitale bestanden

Tijdens de duur van de opdracht en na de beëindiging van de samenwerking blijft Studio Manou eigenaar van alle digitale bestanden. Deze bestanden zijn geen eigendom van de klant en zullen ook niet doorgegeven worden, tenzij de aard van de opdracht dat specifiek vraagt (bv. logo of stramien).

12. Gebruiksrecht

Na betaling van het volledige factuurbedrag verwerft de klant het gebruiksrecht op het aangeleverde ontwerp, zij het enkel voor de doeleinden die in in de prijsaanvraag en/of offerte geformuleerd werden. Een ontwerp mag door de klant niet voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het ontworpen is, gebruikt worden.

 

13. Geestelijke vaderschap

Studio Manou blijft geestelijke vader van zijn ontwerpen. Aan de ontwerpen mag niets veranderd worden door derden zonder de schriftelijke toestemming.

 

14. Eigendom

De geleverde ontwerpen, zoals werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen en -modellen e.d., blijven eigendom van Studio Manou, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking.
De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
Studio Manou heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website studiomanou.be. Indien u dit niet wenst moet je vooraf een schriftelijke overeenkomst tekenen.

 

15. Naamsverandering

Studio Manou is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Studio Manou is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Studio Manou of Emmanuelle De Cordier openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

16. Aansprakelijkheid 1

Studio Manou kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet. U controleert de geleverde ontwerpen en de daarin voorkomende teksten zelf op onjuistheden. Studio Manou is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de tekst, de visuele inhoud of de boodschap van het ontwerp. U vrijwaart Studio Manou tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken van derden.

17. Aansprakelijkheid 2

Studio Manou engageert zich om uw ontwerp naar best vermogen uit te voeren op grafisch en technisch vlak. Als er onverhoopt bij de productie, publicatie of gebruik van een ontwerp iets misloopt, blijft de aansprakelijkheid van Studio Manou beperkt tot het vervangen van het ontwerp door een aangepast ontwerp voor deze specifieke opdracht.

 

18. Factuur

Na de levering van de het definitieve ontwerp stuurt Studio Manou u een factuur. Die betaalt u binnen de vervaltermijn die vermeld staat op uw factuur. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Studio Manou het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Studio Manou heeft het recht om iedere deellevering van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren. Bij facturen met een totaalbedrag boven 500 euro zal gevraagd worden een voorschot te betalen van 35%.

 

19. Forfait

Indien Studio Manou en de opdrachtgever een maandelijkse forfaitaire vergoeding overeenkomen voor diverse opdrachten, zal Studio Manou in eer en geweten de correcte hoeveelheid werk voor dit bedrag leveren. Indien de opdrachtgever meer tijd of ontwerpen vraagt dan voorzien, zal de vergoeding herberekend worden of aangevuld worden met het standaarduurtarief voor het meerwerk.

 

20. Verantwoordelijkheid betaling

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het ontwerp door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Studio Manou het volledige overeengekomen bedrag in rekening brengen. Als opdrachtgever blijft u in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook als Studio Manou aanvaard heeft om de facturen op te maken op naam van een derde.

 

21. Weigering factuur

Studio Manou beschouwt elke factuur als aanvaard, tenzij u binnen 8 werkdagen na ontvangst met een aangetekende brief uw klacht met motivatie overmaakt. Een klacht is enkel mogelijk indien de opdrachtgever het ontvangen ontwerp niet geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt heeft. Een ongemotiveerde weigering van een ontwerp is geen reden voor de nietbetaling van de factuur.

 

22. Verzuimintrest

Elke factuur die op de vervaldag niet of onvolledig is voldaan, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 1% per maand op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, te rekenen vanaf de overschrijding van de factuurdatum.

bottom of page